Usługi

REACH

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006, nazywane w skrócie REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) zobowiązuje przedsiębiorstwa branży chemicznej oraz importerów chemikaliów do ustalenia składu oraz identyfikacji substancji, uwzględniając izomery i produkty przejściowe reakcji, a także do ustalenia tożsamości oraz zawartości dodatków i głównych zanieczyszczeń (Rozporządzenie REACH Art. 10 oraz Załącznik VI, sekcja 2 do Rozporządzenia).

Spełnienie tego kryterium zgodnie z Rozporządzeniem REACH i poradnikiem ECHA* wymaga zrealizowania złożonych badań analitycznych z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy chemicznej oraz zaawansowanych technik chromatograficznych i spektroskopowych, takich jak wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) czy chromatografia gazowa (GC), spektrometria mas (MS), spektrometria magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), spektrometria absorpcji atomowej (AAS), a także spektrometria podczerwieni (IR) i spektrofotometria w zakresie nadfioletu i widzialnym (UV-VIS).

Firma Saybolt Poland oferuje usługi analityczne wykonywane zgodnie z Poradnikiem ECHA oraz kompleksową interpretację otrzymanych wyników badań wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji z badań do programu IUCLID 5**. Dysponujemy zespołem specjalistów posiadających doświadczenie w zakresie analiz i zagadnień dotyczących REACH. Wykorzystując własne zasoby oraz działając w strukturach firmy Saybolt Eastern Hemisphere B.V. (Core Laboratories, USA) a także współpracując z kwalifikowanymi podmiotami, posiadamy dostęp do zaawansowanej aparatury i przyrządów analitycznych, m. in. takich jak: spektrometr FTIR, spektrofotometr UV-VIS, różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC), spektrometr WD-XRF, spektrometr AAS, analizator elementarny (CHNSO), chromatografy gazowy (GC) z detektorami FID, TCD, MS, chromatograf jonowy (IC), chromatografy cieczowe (HPLC) z detektorami RID, DAD, FLD, MS.

Współpracujemy z firmami o zasięgu międzynarodowym i lokalnym. Do grona naszych klientów należą producenci, pośrednicy handlowi, importerzy i eksporterzy chemikaliów.

* „Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie Rozporządzeń REACH i CLP” wydany przez Europejską Agencje Chemikaliów (ECHA).

** Program IUCLID 5 – (ang. International Uniform Chemical Information Database) jest narzędziem umożliwiającym firmom przechowywanie danych dotyczących substancji chemicznych i przygotowanie do zarejestrowania substancji w Agencji.